News

Làng nghề thủ công

Nghề đan lát mây tre: Chưa có tài liệu nào ghi lại nghề đan lát ở Việt Nam ra đời từ bao giờ, nhưng sản phẩm mây tre đã xuất hiện từ hàng ngàn năm nay, cha truyền con nôi. Nghề đan không ngừng phát… Read More